Punktacja czasopisma

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
LISTA B 2015 : 7 pkt

Index Copernicus International
ICV 2014 : 46.10 pkt


STUDIA GEOHISTORICA, 1 (2013)

(pobierz/download pdf)

+ pokaż spis treści

Spis treści/Contents

Od redakcji/From the editors

Tradycje geografii historycznej/Traditions of historical geography

Stanisław Smolka
O przygotowawczych pracach do geografii historycznej Polski (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Jan Kurowiak)
On preparatory work for historical geography of Poland, (commentary by Mirosław Filipowicz, elaborated by Jan Kurowiak)

Stanisław Pawłowski
Położenie geograficzne Polski (uwagi wstępne Beata Konopska)
Geographical location of Poland (commentary by Beata Konopska)

Artykuły/Articles and theses

Bogumił Szady
Geografia historyczna w Polsce - rozwój i perspektywy
Historical geography in Poland – development and perspectives

Kamil Nieścioruk
Archiwalne materiały kartograficzne źródłem do rekonstrukcji przestrzeni dawnych wsi w strefie zabudowy miejskiej
Archival cartographic materials as a source to reconstruct the space of old villages in the zone of urban housing

Grzegorz Strauchold
Kraj znany a państwo jeszcze nie. Rozważania o geografii wolnej Polski na łamach periodyków geograficznych II RP
A recognized country but not yet the state. Refl ections on the geography of free Poland on the pages of geographical periodicals of the Second Republic of Poland

Lucyna Szaniawska
Zasady opisu geograficznego i rysowania map w Geografii Ptolemeusza redagowanej przez Nicolausa Germanusa rękopis BOZ 2
Principles of a geographic description and map drawing in Geography by Ptolemy edited by Nicolaus Germanus – a manuscript BOZ 2

Teresa Bogacz
Symbolic space on the old maps of Silesia (16th–18th c.)
Przestrzeń symboliczna na dawnych mapach Śląska (XVI–XVIII w.)

Waldemar Bukowski, Andrzej Janeczek
Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego
Josephine map of Galicia (1779–1783) on the eve of the edition. The subject and assumptions of the publishing plan

Anna Wrochna
Ogólnopolski system udostępniania zasobów geoinformacyjnych OGNIWO
The National Geoinformation Science System Integrating Geodetic Knowledge OGNIWO

Recenzje i omówienia/Reviews and discussions

Mariusz Kulesza, Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce [Problems of morphogenesis and planning of Medieval towns in Poland], Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2011, ss. 360 (Jacek Chachaj)

Grzegorz Błaszczyk, Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego.Stan i perspektywy badań, wyd. 2 poprawione i uzupełnione [Historical geography of the Grand Duchy of Lithuania. The state and perspectives of research, 2nd edition, corrected and supplemented], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, ss. 200 (Wojciech Walczak)

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie [Double and multiple towns in Medieval Europe], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 742 (Jacek Chachaj)

Praktyczny wymiar „historical GIS” [Practical dimension of historical GIS]: „International Journal of Applied Geospatial Research”, vol. 2 (2011), n. 4: Special Issue on the Past Informing the Future: Applied Geospatial Solutions,ed. R. Dobbs, M.B. Ruvane, ss. 108 (Bogumił Szady)

Informacja czy dezinformacja? [Information or misinformation]: Marek Gędek, Atlas historyczny wojen polskich [A historical atlas of Polish wars], Bellona, Warszawa 2009, ss. 163 (Grzegorz Strauchold)

Winfried Schenk, Historische Geographie (Geowissen kompakt) [Historical geography], Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, pp. 134 with several b/w images (Markus Naser)

Historical Geography in Czechia: Historická geografie/Historical Geography, Vol. 38, No. 1, 2012, The Institute of History Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, pp. 232 (Tomáš Burda)

Województwa Prawobrzeżnej Ukrainy przed rozbiorami [Palatinates of Right-Bank Ukraine before partitions]: Микола Крикун, Воєводства Правобережної України у XVI–XVIII століттях. Статті і матеріали, Український католицький університет [Palatinates of Right-Bank Ukraine in the sixteenth through eighteenth centuries: studies and source materials], Гуманітарний факультет, Львів, 2012, ss. 702 (Irena Wodzianowska)

Komunikaty i sprawozdania/Communiques and reports

Posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Warszawa, 18 października 2012 r. [Commission of Historical Geography, Polish Historical Society, Warsaw, 18 October 2012] (Michał Gochna)

„Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji. Problematyka badańnad systemami komunikacyjnymi XVIII–XX w.”, Rzeszów–Przemyśl, 19–21 września 2012 r. [Forgotten bridges, roads and crossings in Galicia. Problems of studies on transportation systems of the 18th–20th centuries, Rzeszów–Przemyśl, 19–21 September 2012] (Zdzisław Budzyński, Joanna Kamińska-Kwak)

„Sacrum w krajobrazie”. Sprawozdanie z XV Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin, 25–27 września 2012 r. [Sacrum in landscape. A report from the 15th Interdisciplinary Scientific Seminary of the Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Lublin, 25–27 September 2012] (Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga)

XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13–15 września 2012 r. [XXVI Polish Conference of Cartography Historians, Warszawa, 13–15 September 2012], (Jerzy Ostrowski)

Informacja dla autorów/Guidelines for Authors

Recenzenci tomu 1/Reviewers of the 1st volume::

Ondrej Felcman, Urszula Myga-Piątek, Henryk Wąsowicz, Andrzej Ciołkosz, Marek Słoń, Zbigniew Wójcik

STUDIA GEOHISTORICA, 2 (2014)

(pobierz/download pdf)

+ pokaż spis treści

Spis treści/Contents

Tradycje geografii historycznej/Traditions of historical geography

Władysław Semkowicz
Geografia historyczna (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Joanna Napierała)
Historical geography (commentary by Mirosław Filipowicz, elaborated by Joanna Napierała)

Józef Babicz
Kartografia tematyczna a rozwój szczegółowych nauk o Ziemi (uwagi wstępne Beata Konopska)
Thematic cartography and the development of detailed earth sciences (commentary by Beata Konopska)

Artykuły/Articles and theses

Irena Wodzianowska
Rozwój greckokatolickiej sieci parafialnej dekanatu kalnickiego w XVIII wieku
The development of a Greek Catholic network of parishes in the Kalnik deanery

Michael Weisenberger
The monasteries of the diocese of Würzburg as a WebGIS-project
Klasztory diecezji Würzburg jako projekt WebGIS

Matylda Gierszewska-Noszczyńska, Piotr Noszczyński
Application of Geographical Information System in archaeology.A topography reconstruction of the medieval palatium in Ingelheim
Zastosowanie Systemów Informacji Geografi cznej w archeologii. Rekonstrukcja topografi i średniowiecznego zespołu palatialnego w Ingelheim

Elżbieta Kowalczyk-Heyman
Ruda-Skroda. Przyczynek do dziejów rudnictwa żelaza na Wysoczyźnie Kolneńskiej w średniowieczu i na początku doby nowożytnej
Ruda-Skroda. A contribution to the history of iron ore mining in the Kolno Highland region in the Middle Ages and at the beginning of the modern period

Piotr Eberhardt
Wizja korytarza czesko-rosyjskiego według polskich map z 1920 roku
A vision of the Czech-Russian corridor according to Polish maps from 1920

Jacek Chachaj
Trwałość dawnych elementów krajobrazu i sieci drożnej w ramach współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie ulic Krańcowej i Wilczej w Lublinie
The durability of older elements of the landscape and the street network within the present-day urban area based on the examples of Krańcowa Street and Wilcza Street in Lublin

Tomasz Związek
Kształtowanie sieci młynów wodnych na przykładzie powiatu konińskiego (ok. 1300–1550)
The formation of a network of water mills on the example of the Konin district (approx. 1300–1550)

Michał Gochna
Elektroniczna edycja rejestrów poborowych województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w.
Electronic edition of historical sources of tax registers of the Kalisz voivodeship in the second half of 16th century

Grzegorz Strauchold
Dwudziestowieczna Europa Środkowo-Wschodnia w rosyjskich i białoruskich atlasach historycznych początku XXI wieku (2005–2010)
20th century East-Central Europe in the Russian and Belorussian historical atlases edited at the beginning of the 21th century (2005–2010)

Teresa Bogacz, Beata Konopska
Koncepcja wykorzystania interaktywnych prezentacji kartograficznych jako narzędzia w procesie edukacji geograficzno-historycznej
The concept of using interactive cartographic presentations as a tool in the process of geographical-historical education

Recenzje i omówienia/Reviews and discussions

Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, red. J. Kamińska-Kwak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ss. 292 (Arkadiusz Borek)

Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805–2010 (The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805–2010), praca zespołowa pod red. H. Gapskiego, Lublin 2011, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ss. 297 (w tym 119 map i 19 wykresów) (Artur Hamryszczak)

Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, [t.] 9: Po–Q, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2013, ss. 415 + VIII (Elżbieta Kowalczyk-Heyman)

Die Vermessung Bayerns. 450 Jahre Philipp Apians Große Karte. Eine Aussteellung mit der Bayerischen Staatsbibliothek, Herausgegeber: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Abteilung VII, Bayerische Vermessungsverwaltung, Informations- und Kommunikationstechnik. Redaktion und Gestaltung: Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Referat Öffentlichkeitsarbeit, München 2013, ss. 246, ilustr. (Jan Ptak)

Michael Ritter: Die Welt aus Augsburg. Landkarten von Tobias Conrad Lotter (1717–1777) und Seine Nachfolgern, Deutscher Kunstverlag, Berlin 2014, ss. 264 (Radosław Skrycki)

Ondřej Felcman a kol.: Území východních Čech od středověku po raný novověk. Kapitoly k územně správním dějinám regionu, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011, 213 s. (Robert Šimůnek)

Słownik historyczno-geografi czny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, pod red. T. Jurka (Słownik historyczno-geografi czny ziem polskich w średniowieczu, pod red. T. Jurka, t. II: Mazowsze – województwo mazowieckie, cz. II), Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 348 + XV, 1. nlb. (Michał Słomski)

Radosław Skrycki: Prace kartografi czne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografi i pruskiej, „Minerwa” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Historii Kartografi i przy Instytucie Historii Nauki PAN, Szczecin 2013, ss. 200 (Grzegorz Strauchold)

Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze. Eilhard Lubinus Reise durch Pommern, red. R. Skrycki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 2013, ss. 408, 3 repr. map, 85 ilustr. (Lucyna Szaniawska)

Janina Mirosława Stoksik: Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografi i wielkoskalowej w Polsce, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2013, ss. 259, 44 repr. map kolor. (Lucyna Szaniawska)

Wojciech Walczak: Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII–XVIII wieku. Struktura organizacyjna, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2012, ss. 296 (Dorota Wereda)

Komunikaty i sprawozdania/Communiques and reports

„Czterechsetletnie rękopisy w wydaniu hi-tech. Atlas historyczny Wielkopolski XVI wieku w postaci interaktywnej aplikacji przestrzennej (GIS)”. Promocja projektu, Warszawa, 13 czerwca 2013 r. (Michał Gochna)

Sprawozdanie z konferencji „GIS w nauce”, Lublin, 24–26 czerwca 2013 r. (Michał Gochna)

„Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych”. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin, 19–21 września 2013 r. (Jerzy Ostrowski)

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Geografi i Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Warszawa, 7 XI 2013 r. (Arkadiusz Borek)

Pro memoria

Mariusz Kulesza (1950–2014)

Informacja dla autorów/Guidelines for Authors

Recenzenci tomu 2/Reviewers of the 2nd volume:

Dariusz Brykała, Andrzej Ciołkosz, Jerzy Kochanowski, Marek D. Kowalski, Marcus Naser, Kamil Nieścioruk, Kazimierz Pacuski, Grażyna Pańko, Henryk Rutkowski, Marek Słoń, Dorota Wereda, Rafał Zapłata