Punktacja czasopisma

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
LISTA B 2015 : 7 pkt

Index Copernicus International
ICV 2014 : 46.10 pkt


STUDIA GEOHISTORICA, 3 (2015)

Spis treści/Contents
(pobierz/download pdf)

Tradycje geografii historycznej/Traditions of historical geography

Stanisław Pawłowski
Wychowanie państwowe w nauczaniu geografii (uwagi wstępne Beata Konopska)
The State Education in Teaching Geography (commentary by Beata Konopska)

Franciszek Bujak
W sprawie kartografii historycznej (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Tomasz Związek)
On Historical Cartography (commentary by Mirosław Filipowicz, elaborated by Tomasz Związek)

Artykuły/Articles and theses

Urszula Myga-Piątek
Pamięć krajobrazu – zapis dziejów w przestrzeni (pobierz/download pdf)
Landscape Memory – the Record of History in Space

Robert Klimek
Ruiny zamków i grodzisk z obszaru Warmii biskupiej na mapie Kaspara Hennenbergera z 1576 r.
The Ruins of Castles and Strongholds in the Area of Warmia Bishopric on the Map by Kaspar Hennenberger (1576)

Elżbieta Kowalczyk-Heyman
„Młyny ważne”, „młyny na wagach”. Przyczynek do genezy nazwy i konstrukcji
“Scales Mills” or “Mills on Scales”. A Contribution to the Origin of the Notion and the Physical Structure

Rafał Kubicki
Młyny wodne w ziemiach świeckiej i nowskiej do końca XVI wieku
Water Mills in Świecie and Nowe Lands till the End of the 16th Century

Marta Piber-Zbieranowska
Powiat kcyński w drugiej połowie XVI w.
The District of Kcynia in the Second Half of the 16th Century

Tomasz Nowicki
Podróż wizytacyjna archidiakona Andrzeja Albinowskiego w archidiakonacie pomorskim w 1686 i 1687 r.
Canonical Visitation Journey of Archdeacon Andrzej Albinowski in the Archdeanery of Pomerania in 1686 and 1687

Piotr Eberhardt
Program terytorialny Komitetu Narodowego Polskiego i delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu
The Territorial Program of the Polish National Committee and the Polish Government Delegation at the Peace Conference in Versailles

Anna Mirończuk, Zenon F. Poławski
Identyfikacja obiektów antropogenicznych na archiwalnych zdjęciach lotniczych okolic Jedwabnego
Identification of Anthropogenic Objects on Archival Aerial Photographs of Jedwabne Area

Rafał Zapłata
Historyczne założenia obronne, architectura militaris i LiDAR. Wybrane zagadnienia metodyczne z zakresu zastosowania skanowania laserowego w detekcji i inwentaryzacji nowożytnych fortyfikacji
Historic Defence Structures – Architectura Militaris and LiDAR. Chosen Aspects in the Methodology of Implementing Laser Scanning for the Detection and Documentation of Modern Fortifications

Neonila Padyuka
Representation of Ukrainian Territories on Austrian Ethnic Maps of the 19th Century
Obraz ziem ukraińskich na austriackich mapach etnicznych z XIX w.

Rostislav Sossa, Pavel Korol
Historical Aspects of Development of the Theory of Azimuthal Map Projections
Aspekty historyczne rozwoju teorii odwzorowań azymutalnych

***

Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji
Historical Cartography Between Humanistic Research Method and Nature Way of Presentation
(Marek Słoń)

Winfried Schich, Joachim Stephan
Strukturalne przemiany na Śląsku wywołane akcją kolonizacyjną na przykładzie biskupiego księstwa nyskiego
Structural Transformations in Silesia Caused by Colonization on an Example of the Bishop’s Duchy of Nysa

Zofia Maciakowska
Miasto późnośredniowieczne i nowożytne na przykładzie „Atlasu historycznego miast polskich – Gdańsk”
A Late Medieval and Early Modern Town: the Case of “Historical Atlas of Polish Towns – Gdańsk”

Marek Słoń
Rekonstrukcja sieci osadniczej w serii „Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku”
The Reconstruction of the Settlement Network in “Historical Atlas of Poland. Detailed Maps of 16th Century”

Bogumił Szady
Struktury religijne na przykładzie „Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.”
Religious Structures on the Example of “Atlas of Religions and Confessions in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 2nd Half of the 18th Century”

Recenzje i omówienia/Reviews and discussions

Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego, red. R. Bałazy, R. Zapłata, B. Szady, K. Stereńczak, Fundacja Centrum Geohistorii, Stare Babice 2014, ss. 186 (Tomasz Związek)

Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 3 тамах, т. 1: Мінск, Белкартаграфія, 2009, ss. 244; Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 тамах, т. 2: Мінск, Белкартаграфія, 2013, ss. 351 (Piotr Guzowski)

Urszula Myga-Piątek: Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, ss. 382 + 21 zał., 56 fot., 72 ryc., 17 tabel, aneksy (Joanna Plit)

Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, z. 2: Sandomierz, red. Z. Noga, aut.: H. Bartoszewicz, Z. Beiersdorf, D. Burdzy, M. Florek, F. Kiryk, B. Krasnowolski, Z. Noga, L. Polanowski, B.E. Wódz, oprac. kartografi czne: T. Szpytma, tłum. na j. ang.: M. Krasnowolska, P. Krasnowolski, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz–Kraków 2014, ss. 48 + 46 k. luzem (Jan Ptak)

Eckhard Jäger: Die Insel Rügen auf alten Karten. Vier Jahrhunderte Kartografi egeschichte 1532–1885, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, Husum 2014, ss. 255 + 1 nlb. (Krystyna Szykuła)

Komunikaty i sprawozdania/Communiques and reports

Sprawozdanie z konferencji „GIS w nauce” – Gdańsk, 23–25 czerwca 2014 r. (Tomasz Panecki)

16. Międzynarodowa Konferencja Geografów Historycznych (16th International Conference of Historical Geographers) – Londyn, 5–10 lipca 2015 r. (Tomasz Związek)

26. Międzynarodowa Konferencja Historii Kartografi i w Antwerpii, 12–17 lipca 2015 r. (Lucyna Szaniawska)

Dwa sympozja poświęcone historii kartografi i na XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Szczecinie, 18 i 19 września 2014 r. (Jerzy Ostrowski)

Pro memoria

Stanisław Alexandrowicz (1931–2015)

Listy do redakcji

Instrukcja dla autorów/Guidelines for Authors

Recenzenci tomu 3/Reviewers of the 3rd volume:

Miron Bogacki, Krzysztof Boroda, Dariusz Brykała, Zbigniew Budzyński, Waldemar Bukowski, Krzysztof Chłapowski, Barbara Czopek-Kopciuch, Franciszek Faluszczak, Krzysztof Fokt, Piotr Guzowski, Andrzej Janeczek, Tomasz Jurek, Jerzy Kochanowski, Beata Konopska, Sławomir Kościelak, Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Wojciech Kriegseisen, Marta Kuźma, Jerzy Łojko, Krzysztof Misiewicz, Tomasz Panecki, Paweł Pędzich, Florian Plit, Włodzimierz Rączkowski, Andrzej Rozwałka, Henryk Rutkowski, Ewa Rzeczkowska, Marek Słoń, Urszula Sowina, Grzegorz Strauchold, Jan Szczepaniak, Paweł Weszpiński, Piotr Węcowski, Marcin Wójcik, Ewa Wółkiewicz