Punktacja czasopisma

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
LISTA B 2015 : 7 pkt

Index Copernicus International
ICV 2014 : 46.10 pkt


Instrukcja dla autorów
(Pobierz pdf)

Redakcja czasopisma przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana w języku obcym lub w innej formie należy o tym poinformować redakcję. Teksty powinny być nadsyłane na adres redakcji: studia.geohistorica@gmail.com w formie elektronicznej w formacie .rtf, .doc lub .odt.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich autorów nadsyłających teksty o przestrzeganie następujących zasad edytorskich.

Autor i tytuł

1. Obok nazwiska autora powinna być podana afiliacja instytucjonalna oraz adres e- mail do korespondencji.
2. Pod tytułem publikacji należy umieścić słowa kluczowe (key words), zarówno w języku polskim jak i języku angielskim (do 6 słów lub określeń) – więcej o tworzeniu słów kluczowych zob. poradnik Jak tworzyć słowa kluczowe?
3. W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recenzowanej publikacji zawierający także informację o wydawcy, liczbie stron liczbowanych i nieliczbowanych oraz liczbie ilustracji.

Jak tworzyć słowa kluczowe?

Słowa kluczowe muszą jak najściślej odzwierciedlać treść publikacji, dlatego też przy ich wyborze należy kierować się kilkoma wskazówkami:

- użyć słów pochodzących z tytułu publikacji;
- nie mogą być zbyt ogólne (np. „mapa Polski”, „historia Polski”), jednak jeżeli już takie muszą być, to należy je doprecyzować (np. „mapa Polski w XVIII wieku”, "historia gospodarcza Polski w XVII wieku”);
- należy zawierać w nich specyficzne i niestandardowe terminy, który występują w publikacji. (np. LidAR, GIS, onomastyka). To samo dotyczy regionów opisywanych w publikacji (np. powiat wschowski, ziemia łęczycka, Prusy Książęce);
- słowa kluczowe należy tworzyć jako pojedyncze słowa w mianowniku liczby pojedynczej. Wyjątkiem od tej reguły są słowa występujące wyłącznie w liczbie mnogiej (np. nożyce) oraz związki frazeologiczne i terminy, które po rozbiciu na pojedyncze słowa tracą swoje znaczenie (np. geografia-historyczna);
- można tworzyć hasła przedmiotowe, które potem należy zamienić na słowa kluczowe. Hasła przedmiotowe mają postać następującą:

temat - określnik rodzajowy (czyli pod jakim kątem piszemy o danym temacie) - określnik geograficzny - określnik chronologiczny

Na przykład hasła: „młodzież – socjologia – Polska – XX wiek” będzie mniej więcej składało się na tytuł: „Socjologia młodzieży polskiej w XX wieku”.

Tekst i streszczenie

1. W tekstach należy stosować powszechnie przyjęte skróty: m.in., r. (rok), w. (wiek) itp. Stulecia podajemy cyfrą rzymską. Nazwy miesięcy powinny znajdować się w pełnym brzmieniu (XVI w., 15 lipca 1410 r.). Imiona także powinny być podawane w pełnej formie. Niedopuszczalne w tekście głównym są formy tj. J. Rutkowski, H. Łowmiański – należy podawać Jan Rutkowski, Henryk Łowmiański.
2. Nadsyłane teksty nie powinny przekraczać objętości 1 arkuszy wydawniczych. Dopuszczalne jest złamanie tej zasady po wcześniejszej dyskusji z Redakcją.
3. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim nie przekraczające jednej strony (1800 znaków). W przypadku tekstów przygotowanych w języku angielskim, streszczenie powinno być nadesłane w języku polskim.

Przypisy

1. W tekstach należy stosować przypisy dolne umieszczając odnośnik w tekście przed znakiem interpunkcyjnym (z wyjątkiem sytuacji skrótów kończących zdanie, np. w. (wiek), r. (rok).
2. Obowiązują następujące metody opisu bibliograficznego (przykłady):
publikacje zwarte:
- B. Czechowicz, Historia kartografii Śląska XIII–XIX w., Wrocław 2004.
[w przypadku więcej niż trzech autorów należy umieścić pierwszego autora oraz skrót i in.]
- Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiorach, t. 1: Mapy XV i XVI wieku, oprac. W. Kret, Wrocław–Warszawa– Kraków– Gdańsk 1978.
artykuły z czasopism:
- W. Grygorenko, Kartografia polska w latach 1945–1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 23 (1-2), 1991, s. 7.
[po tytule czasopisma podajemy tom lub wolumin, w nawiasie znajduje się numer zeszytu, po przecinku wpisujemy rok i stronę]
artykuły z pracy zbiorowej:
H. Rutkowski, Atlas historyczny Polski, w: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Sto lat działalności, red. E. Wolnicz-Pawłowska, W. Zych, Warszawa 2009, s. 115–116.
strona internetowa, artykuł zamieszczony na stronie internetowej:
Geoinformacja historyczna (http://hgis.kul.lublin.pl/joomla/index.php/ recenzje-i-omowienia , dostęp: 8 listopada 2012).
B. Rok, The Commonwealth of Both Nations: A Research Perspective on the History of Culture (http://sarmatia-europaea.vot.pl/2010/11/02/012/, dostęp: 3 grudnia 2011).
4. W przypadku publikacji drugi raz już cytowanej należy podać jedynie inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrócony tytuł (bez wielokropka): np. W. Grygorenko, Kartografia polska, s. 2.
5. Nie stosuje się skróceń typu:, dz. cyt., ibidem, op. cit.
6. Przyjmuje się stosowanie skrócenia „tamże” w wypadku, w którym zaistniałaby sytuacja, w której doszłoby do powołania się na wcześniejszy przypis np.:
39 VL, t. 1, s. 37.
40 Tamże, s. 28.

Ilustracje i mapy

1. Ilustracje oraz mapy powinny być dostarczone w możliwie dobrej jakości w odrębnych plikach.
2. Orientacyjne miejsce na umieszczenie mapy lub zdjęcia winno być zaznaczone poprzez podanie numeru i tytułu ilustracji lub mapy w tekście artykułu oraz wyróżnienie tego miejsca kolorem żółtym lub czerwonym.
3. Nazwa pliku graficznego powinna korespondować z tytułem ilustracji lub mapy zamieszczonym w tekście.
4. Ilustracje i mapy powinny zostać w miarę możliwości dostosowane do wymiarów strony czasopisma, gdzie maksymalna szerokość wynosi 12, a wysokość 24 cm.
5. Wszystkie materiały powinny zostać dostosowane do czarno-białego formatu wydruku.

Bibliografia

Czasopismo zamieszcza na końcu każdego artykułu naukowego pełen spis bibliograficzny tekstów i źródeł wykorzystanych przez autora/autorów. W związku z tym bardzo prosimy do załączanie pełnej bibliografii w pliku z tekstem, który wysyłacie Państwo na adres Redakcji. Bardzo prosimy o przestrzeganiu podziału na źródła oraz literaturę przedmiotu zaprezentowanego poniżej.

Podział bibliograficzny:
1. Źródła archiwalne i nieopublikowane
2. Źródła wydane drukiem
3. Dane kartograficzne
4. Literatura przedmiotu