Punktacja czasopisma

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
LISTA B 2015 : 7 pkt

Index Copernicus International
ICV 2014 : 46.10 pkt


PROCEDURA RECENYZJNA


Procedura recenzyjna w roczniku geograficzno-historycznym „Studia Geohistorica” opiera się na zasadach anonimowości i etyki zawodowej obowiązujących w świecie naukowym, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011).

Redakcja podczas prac wydawniczych kieruje się następującymi wytycznymi:

1) rozprawy nadsyłane na adres redakcji pisma (studia.geohistorica@gmail.com) lub któregokolwiek z członków redakcji są analizowane pod kątem poruszanej w nich problematyki. Na tej podstawie dobierani są recenzenci zewnętrzni. Kluczem doboru jest określona dziedzina (np. archeologia nieinwazyjna, metodologia badań osadniczych, źródłoznawstwo geograficzno-historyczne, historia kartografii itd.);

2) recenzenci dobierani są w miarę możliwości spoza grup badawczych i jednostek naukowych, przy których afiliowany jest autor, który nadesłał tekst do redakcji pisma;

3) do każdego artykułu objętego planem wydawniczym na dany rok przypisane są najmniej dwie osoby recenzujące;

4) redakcja zastrzega sobie prawo poproszenia o trzecią recenzję jeżeli nadesłany tekst: a) ma charakter interdyscyplinarny lub b) recenzje podstawowe zajmują rozbieżne stanowiska;

5) w wypadku tekstów nadesłanych w językach kongresowych redakcja ma prawo prosić o zrecenzowanie badacza z zagraniczny;

6) recenzje mają charakter w pełni anonimowy – dotyczy to zarówno autorów, jak i recenzentów („double-blind review process”);

7) dokumentem podstawowym w procesie recenzyjnym jest formatka recenzyjna obowiązująca w roczniku geograficzno-historycznym „Studia Geohistorica”;

8) osoby recenzujące mogą (jeśli uznają to za stosowne) sugerować zmiany, bądź nanosić potrzebne poprawki na elektronicznym maszynopisie wysłanym przez poszczególnych autorów na adres redakcji;

9) lista recenzentów danego numeru publikowana jest każdorazowo w stopce redakcyjnej pisma.