Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Instrukcja redakcyjna

Redakcja czasopisma przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana w języku obcym lub w innej formie należy o tym poinformować redakcję.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich autorów nadsyłających teksty o przestrzeganie następujących zasad edytorskich.

 Autor i tytuł

  1. Obok nazwiska autora powinna być podana afiliacja instytucjonalna oraz adres e-mail do korespondencji. Autor powinien dołączyć też nr ORCiD oraz krótki biogram (do 500 znaków).
  2. Pod tytułem publikacji należy umieścić słowa kluczowe (key words), zarówno w języku polskim jak i języku angielskim (do 6 słów lub określeń)
  3. W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recenzowanej publikacji zawierający także informację o wydawcy, liczbie stron liczbowanych i nieliczbowanych oraz liczbie ilustracji.

Tekst, zarys treści streszczenie

  1. W tekstach należy stosować powszechnie przyjęte skróty: m.in., r. (rok), w. (wiek) itp. Stulecia podajemy cyfrą rzymską. Nazwy miesięcy powinny znajdować się w pełnym brzmieniu (XVI w., 15 lipca 1410 r.). Imiona także powinny być podawane w pełnej formie. Niedopuszczalne w tekście głównym są formy tj. J. Rutkowski, H. Łowmiański – należy podawać Jan Rutkowski, Henryk Łowmiański.
  2. Nadsyłane teksty nie powinny przekraczać objętości ok. 40 000 znaków ze spacjami (1 arkusz wydawniczy) w przypadku artykułów i 10 000 znaków dla pozostałych (recenzje, sprawozdania). Dopuszczalne jest złamanie tej zasady po wcześniejszej dyskusji z Redakcją.
  3. Do tekstu należy dołączyć streszczenie (do 1500 znaków) i zarys treści (do 500 znaków). Redakcja zapewnia tłumaczenie na język angielski.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności