Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zasady cytowania

 1. W tekstach należy stosować przypisy dolne umieszczając odnośnik w tekście przed znakiem interpunkcyjnym (z wyjątkiem sytuacji skrótów kończących zdanie, np. w. (wiek), r. (rok).
 2. Obowiązują następujące metody opisu bibliograficznego (przykłady):

Publikacje zwarte

- B. Czechowicz, Historia kartografii Śląska XIII–XIX w., Wrocław 2004.

[w przypadku więcej niż trzech autorów należy umieścić pierwszego autora oraz skrót i in.]

- Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiorach, t. 1: Mapy XV i XVI wieku, oprac. W. Kret, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Artykuły z czasopism

- W. Grygorenko, Kartografia polska w latach 1945–1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 23 (1-2), 1991, s. 7.

[po tytule czasopisma podajemy tom lub wolumin, w nawiasie znajduje się numer zeszytu, po przecinku wpisujemy rok i stronę]

Artykuły z pracy zbiorowej

H. Rutkowski, Atlas historyczny Polski, w: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Sto lat działalności, red. E. Wolnicz-Pawłowska, W. Zych, Warszawa 2009, s. 115–116.

Strona internetowa, artykuł zamieszczony na stronie internetowej

 1. Geoinformacja historyczna (http://hgis.kul.lublin.pl/joomla/index.php/ recenzje-i-omowienia , dostęp: 8 listopada 2012).
 2. Rok, The Commonwealth of Both Nations: A Research Perspective on the History of Culture (http://sarmatia-europaea.vot.pl/2010/11/02/012/, dostęp: 3 grudnia 2011).
 3. W przypadku publikacji drugi raz już cytowanej należy podać jedynie inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrócony tytuł (bez wielokropka): np. W. Grygorenko, Kartografia polska, s. 2.
 4. Nie stosuje się skróceń typu:, dz. cyt., ibidem, op. cit.
 5. Przyjmuje się stosowanie skrócenia „tamże” w wypadku, w którym zaistniałaby sytuacja, w której doszłoby do powołania się na wcześniejszy przypis np.:

39 VL, t. 1, s. 37.

40 Tamże, s. 28.

Ilustracje i mapy:

 1. Ilustracje oraz mapy powinny być dostarczone w możliwie dobrej jakości w odrębnych plikach (min. 350 dpi).
 2. Orientacyjne miejsce na umieszczenie mapy lub zdjęcia winno być zaznaczone poprzez podanie numeru i tytułu ilustracji lub mapy w tekście artykułu oraz wyróżnienie tego miejsca kolorem żółtym lub czerwonym.
 3. Nazwa pliku graficznego powinna korespondować z tytułem ilustracji lub mapy zamieszczonym w tekście.
 4. Ilustracje i mapy powinny zostać w miarę możliwości dostosowane do wymiarów strony czasopisma, gdzie maksymalna szerokość wynosi 12, a wysokość 24 cm.
 5. Wszystkie materiały powinny zostać dostosowane do czarno-białego formatu wydruku*.

(*) od 2016 r. istnieje możliwość druku kolorowego na życzenie autorów. Za druk w kolorze pobierana jest opłata w wysokości 50 zł za stronę. Finalna kwota opłaty znana jest po pozytywnej weryfikacji przez autora ostatniej złożonej wersji danego artykułu.

Bibliografia

Czasopismo zamieszcza na końcu każdego artykułu naukowego pełen spis bibliograficzny tekstów wykorzystanych przez autora/autorów. W związku z tym bardzo prosimy do załączanie pełnej bibliografii w pliku z tekstem, który wysyłacie Państwo na adres Redakcji.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności