Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zasady recenzowania artykułów

Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami opublikowanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

 • Autorzy, nadsyłając artykuł, wyrażają tym samym zgodę na proces jego recenzowania.
 • Artykuły w ciągu 30 dni od nadesłania poddawane są ocenie formalnej przez Redakcję. Teksty zaakceptowane odsyłane są do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru naukowo-badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania, którzy nie są członkami Redakcji pisma.
 • Wyboru recenzentów dokonuje Redakcja czasopisma.
 • Recenzje mają formę pisemną.      
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej z kraju innego niż narodowość autora artykułu.
 • Artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki afiliowanej przez autora.
 • Recenzje sporządzane są w trybie double-blind review. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora.
 • Artykułowi nadawany jest kod identyfikujący go na dalszych etapach procesu recenzowania. Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji.
 • Recenzenci dokonują oceny tekstu w ciągu maksymalnie 60 dni.
 • Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor naczelny kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.
 • Autor ma maksymalnie 30 dni na dokonanie poprawek i przekazanie Redakcji ostatecznej wersji tekstu.
 • Artykuł po poprawkach, jeśli ich zakres był znaczący, może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji.
 • Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny.
 • Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).
 • W wyjątkowych przypadkach, kiedy autor nie akceptuje ocen recenzentów, może poprosić o wycofanie artykułu.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności